Algemene voorwaarden


Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Jim Humble Uitgeverij: Jim Humble Uitgeverij B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen, tenzij deze ondernemingen de onderhavige voorwaarden buiten toepassing hebben verklaard.

1.2 Afnemer: iedere (rechts-)persoon die aan Jim Humble Uitgeverij een opdracht tot de levering van producten heeft gegeven, het voornemen daartoe kenbaar heeft gemaakt, Jim Humble Uitgeverij heeft uitgenodigd daartoe een offerte uit te brengen dan wel op welke wijze dan ook een overeenkomst tot levering van producten is aangegaan.

1.3 Consument: iedere afnemer zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf

1.4 Producten: Door Jim Humble Uitgeverij te koop aangeboden en/of geleverde zaken.

1.5 Levertijd: de tijd tussen de bevestiging van de bestelling en de bezorging hiervan bij afnemer.

1.6 Website: https://www.jim-humble-verlag.com/ en enige andere door Jim Humble Uitgeverij aangestuurde website.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer
Jim Humble Uitgeverij B.V., Postbus 1120, 6040 KC Roermond, Niederlande.

Telefoon: +31 (0) 6 1863 2958 (op werkdagen van 10:00 tot 13:00 uur)

Bestellingen via e-mail: bestellung.jimhumbleverlag@gmail.com

KvK nummer: 6569856
BTW nummer: NL856219046B01


Artikel 3: Toepassing algemene voorwaarden

3.1 Tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtshandelingen tussen Jim Humble Uitgeverij en afnemer, waaronder alle aanbiedingen van Jim Humble Uitgeverij en alle overeenkomsten tussen Jim Humble Uitgeverij en afnemer en op de uitvoering daarvan. Indien terzake enige transactie tussen Jim Humble Uitgeverij en afnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden komt vast te staan, dan wordt van rechtswege geacht aan deze voorwaarde te zijn voldaan bij alle latere transacties met de betreffende afnemer. Algemene voorwaarden van afnemer, waaronder inkoopvoorwaarden, gelden niet en de toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en voorzover zijdens Jim Humble Uitgeverij expliciet en schriftelijk met de toepasselijkheid wordt ingestemd.

3.2 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien en voorzover deze door Jim Humble Uitgeverij schriftelijk aan afnemer zijn bevestigd en hebben uitsluitend betrekking op de concrete transactie, waarvoor zij worden overeengekomen en kunnen niet worden ingeroepen bij andere transacties.

3.3 Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht, terwijl Jim Humble Uitgeverij alsdan steeds bevoegd is het betreffende beding te vervangen door een ander beding van gelijke strekking.

3.4 Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regels voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (Incoterms 2000), zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst met Jim Humble Uitgeverij

4.1 Een overeenkomst tussen Jim Humble Uitgeverij en afnemer komt tot stand door de bevestiging door Jim Humble Uitgeverij van een via de website geplaatste bestelling.

4.2 Afnemers niet zijnde consument dienen hun bestelling te plaatsen met hun unieke inlogcode op hun persoonlijke pagina. Jim Humble Uitgeverij is gerechtigd om een maximum te verbinden aan het totaalbedrag dat wordt besteld.

4.3 Indien de bestelling wordt geplaatst namens een rechtspersoon, is de natuurlijke persoon die de bestelling plaatst privé hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de namens de betreffende rechtspersoon jegens Jim Humble Uitgeverij in het leven geroepen verplichtingen.

4.4 Afnemer verplicht zich ertoe aan Jim Humble Uitgeverij de juiste NAW gegevens te verstrekken .

4.5 Acties of aanbiedingen vermeld op de website zijn tijdelijk van aard en gelden louter gedurende de op de website aangegeven periode.

Artikel 5: Prijzen

5.1 Alle door Jim Humble Uitgeverij opgegeven prijzen zijn in euro’s inclusief de verschuldigde B.T.W. en exclusief de kosten van verpakking, verzekering en transport.

5.2 Prijswijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat zij staan vermeld op de website.

5.3 Alle aanbiedingen van Jim Humble Uitgeverij zijn vrijblijvend en Jim Humble Uitgeverij behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 6: Ontbinding overeenkomst

6.1 Geplaatste bestellingen kunnen niet kostenloos door de afnemer worden geannuleerd. Overeenkomsten kunnen niet kostenloos door afnemer worden ontbonden. Indien, om welke reden ook, door afnemer een bestelling wordt geannuleerd c.q. een overeenkomst wordt ontbonden, dan wel indien door Jim Humble Uitgeverij een overeenkomst wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming zijdens afnemer, komen alle door Jim Humble Uitgeverij reeds gemaakte kosten, alsmede het bedrag van de winstderving en overige schaden, voor rekening van afnemer.

6.2 Voorzover nodig in afwijking van het hierboven in lid 1 bepaalde heeft de consument het recht zijn bestelling kosteloos en zonder opgaaf van reden per e-mail te annuleren zolang deze nog niet schriftelijk is bevestigd en heeft de consument voorts gedurende zeven volle dagen na de datum van ontvangst van de bestelde producten het recht om zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te ontbinden.

6.3 Onder “datum van ontvangst” dient in dit geval te worden verstaan de datum waarop de consument voor ontvangst van de producten heeft getekend.

6.4 Ontbinding dient schriftelijk te geschieden per e-mail of aangetekende brief.

6.5 Binnen zeven dagen na de verzending van de in artikel 6.4 bedoelde mededeling dienen de producten op kosten en voor risico van consument te worden geretourneerd, en wel ongeopend, ongebruikt en dusdanig verpakt dat beschadiging tijdens het transport wordt voorkomen.

6.6 Binnen 30 dagen nadat de producten in goede orde door Jim Humble Uitgeverij retour zijn ontvangen wordt het door consument betaalde bedrag gerestitueerd op het rekeningnummer waarvandaan door consument de bestelling was betaald.

6.7 Indien de geretourneerde producten niet in goede orde worden bevonden, wordt het voor de bestelling betaalde bedrag niet gerestitueerd dan wel wordt daarop een passende korting ingehouden. In dergelijke gevallen zal consument schriftelijk worden geïnformeerd over de redenen voor de toegepaste korting.

Artikel 7: Levering

7.1 De door Jim Humble Uitgeverij aangegeven levertijden zijn louter indicatief. Overschrijding van deze levertijden door Jim Humble Uitgeverij geeft afnemer geen recht op schadevergoeding, noch het recht de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de opgegeven levertijd met meer dan 30 dagen is overschreden. In het laatste geval heeft de afnemer – in afwijking van artikel 6.1 - het recht de overeenkomst per e-mail te ontbinden en zullen eventueel reeds verrichte betalingen, waar geen leveringen tegenover staan, worden gerestitueerd op het door afnemer in genoemde e-mail te noemen bankrekeningnummer.

7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat afnemer kenbaar heeft gemaakt aan Jim Humble Uitgeverij.

7.3 Het risico van beschadiging of vermissing van de producten berust tot het moment van bezorging bij Jim Humble Uitgeverij, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8: Overmacht

8.1. Indien Jim Humble Uitgeverij door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, heeft Jim Humble Uitgeverij – onverminderd het bepaalde in artikel 7 - het recht middels schriftelijke mededeling de nakoming gedurende drie maanden op te schorten en – indien de verhindering tot nakoming na ommekomst van die periode nog niet is verdwenen – de overeenkomst te ontbinden dan wel de overeenkomst direct te ontbinden, alles zonder terzake tot enige vergoeding aan opdrachtgever of derden gehouden te zijn, anders dan de restitutie van eventueel reeds door opdrachtgever betaalde gelden waar geen leveringen tegenover staan. Eventueel reeds geleverde zaken of diensten dienen door afnemer te worden betaald.

8.2. Onder overmacht als bedoeld in artikel 8.1 dient te worden verstaan iedere omstandigheid – niet zijnde opzet of grove schuld van Jim Humble Uitgeverij – waardoor Jim Humble Uitgeverij verhinderd is de overeenkomst na te komen. In afwijking hiervan dient ingeval van overeenkomsten met consumenten onder overmacht te worden verstaan een omstandigheid waardoor Jim Humble Uitgeverij verhinderd is de overeenkomst na te komen en die niet te wijten is aan schuld van Jim Humble Uitgeverij, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Jim Humble Uitgeverij komt. Hieronder vallen alle van buiten komende oorzaken waarop Jim Humble Uitgeverij geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 9: Klachten

9.1 Behoudens tegenbewijs worden de producten wat aantal, gewicht, soort en afmeting betreft geacht te zijn geleverd conform de gegevens op de verzenddocumenten. Afwijkingen en andere direct bij levering zichtbare gebreken dienen direct op het aan de transporteur af te geven ontvangstdocument te worden aangetekend en binnen 48 uur na ontvangst, en indien niet zichtbaar binnen 3 werkdagen na ontvangst aan Jim Humble Uitgeverij per e-mail te worden gemeld aan: bestellung.jimhumbleverlag@gmail.com of per aangetekende post aan Postbus 1120, NL-6040 KC Roermond, Nederland, bij gebreke waarvan op deze afwijkingen en gebreken geen beroep meer kan worden gedaan.

9.2 Producten die afnemer ondeugdelijk voorkomen, dienen franco en in originele staat aan Jim Humble Uitgeverij te worden geretourneerd, waarna Jim Humble Uitgeverij bij gebleken ondeugdelijkheid de vrije keuze heeft de betreffende zaak te herstellen of te vervangen, dan wel de afnemer voor een evenredig deel van de factuur te crediteren.

9.3 Garanties van producenten die zich bevinden op verpakkingen of bijsluiters van producten terzake klachten die vallen buiten de werking van artikel 9.1, dienen rechtstreeks met de betreffende producent te worden afgewikkeld en terzake die afwikkeling wijst Jim Humble Uitgeverij iedere aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de hand.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Jim Humble Uitgeverij is niet aansprakelijk voor de door afnemer of derden geleden schade, voortvloeiende uit niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst door Jim Humble Uitgeverij, tenzij het betreft schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Jim Humble Uitgeverij.

10.2 Iedere verdere aansprakelijkheid van Jim Humble Uitgeverij voor schade, uit welken hoofde dan ook en schade van derden daaronder begrepen, wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij het schade betreft die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Jim Humble Uitgeverij.

10.3 Ingeval van aansprakelijkheid komt alleen voor vergoeding in aanmerking die schade waartegen Jim Humble Uitgeverij is verzekerd, dan wel, indien de schade niet door enige verzekering van Jim Humble uitgeverij wordt gedekt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de overeenkomst.

10.4 Afnemer vrijwaart Jim Humble Uitgeverij voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door afnemer aan een derde geleverd product dat (mede) bestond uit door Jim Humble Uitgeverij geleverde producten.

Artikel 11: Betaling

11.1. Gefactureerd wordt in beginsel per de datum waarop de bestelling wordt geplaatst. Jim Humble Uitgeverij behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om hiervan eenzijdig af te wijken.

11.2. Tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van de facturen te zijn verricht binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Jim Humble Uitgeverij aan te wijzen bankrekening. In afwijking hiervan dient consument direct bij de bestelling te betalen op één van de op de website aangegeven wijzen, bij gebreke waarvan de bestelling niet wordt geaccepteerd, tenzij door Jim Humble Uitgeverij een betalingsmogelijkheid aan consument wordt aangeboden die betaling achteraf mogelijk maakt. Jim Humble Uitgeverij is voorts te allen tijde en zonder opgaaf van redenen bevoegd ook van afnemers niet zijnde consumenten betaling vooraf of naar het oordeel van Jim Humble Uitgeverij genoegzame, aanvullende zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen, die terzake van incassokosten en rente daaronder begrepen, te verlangen, ook indien die verplichtingen nog niet opeisbaar zijn geworden. Indien afnemer niet binnen 14 dagen aan een daartoe strekkend verzoek van Jim Humble Uitgeverij voldoet, is Jim Humble Uitgeverij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, danwel de levering van producten krachtens deze overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten onmiddellijk op te schorten c.q. af te breken en is afnemer in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Voorts is afnemer in dat geval gehouden om op eerste verzoek van Jim Humble Uitgeverij ten gunste van Jim Humble Uitgeverij een pandrecht te vestigen op de zich onder afnemer bevindende roerende zaken, bij gebreke waarvan een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete zal zijn verschuldigd van € 100,- per dag dat afnemer in gebreke blijft aan dit verzoek te voldoen. Jim Humble Uitgeverij is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die hiervoor voor afnemer of derden voortvloeit.

11.3. Het recht van afnemer om eventuele vorderingen zijdens afnemer met facturen van Jim Humble Uitgeverij te verrekenen is uitgesloten. Het is afnemer evenmin toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Jim Humble Uitgeverij kortingen toe te passen op overeengekomen en gefactureerde bedragen.

11.4. Indien afnemer enige factuur niet tijdig geheel heeft betaald, dan wel betalingen van een consument worden gestorneerd, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim te zijn, heeft Jim Humble Uitgeverij het recht de uitvoering van eventuele andere overeenkomsten met de betreffende afnemer op te schorten dan wel deze te ontbinden en is afnemer per de eerste dag na afloop van de sub 11.2 bedoelde betalingstermijn c.q. de datum van stornering tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als volle maand.

11.5. Zodra afnemer in verzuim is, heeft Jim Humble Uitgeverij het recht buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze bedragen 15 % van het openstaande bedrag. Indien afnemer consument is worden de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens de tarieven en op de wijze als voorzien in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten

11.6. Jim Humble Uitgeverij heeft de vrijheid te bepalen aan welke vorderingen (deel)betalingen van afnemer worden toegerekend doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op de eventuele proceskosten, vervolgens op de buitengerechtelijk incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en pas in laatste instantie op de hoofdsom

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

12.1. Alle door Jim Humble Uitgeverij geleverde producten, inclusief die waarvan de factuur reeds is betaald, blijven eigendom van Jim Humble Uitgeverij, totdat aan alle financiële verplichtingen van afnemer aan Jim Humble Uitgeverij, uit welken hoofde ook, waaronder de verplichting tot het betalen van rente en/of buitengerechtelijke incassokosten, is voldaan.

12.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust c.q. hierop een pandrecht ten gunste van Jim Humble uitgeverij rust, mogen deze niet door afnemer worden bezwaard of buiten de normale bedrijfsuitoefening vervreemd en zijn alle risico’s van gehele of gedeeltelijke beschadiging, tenietgaan of verlies, door welke oorzaak ook, voor rekening van afnemer. Afnemer is verplicht de zaken voor eigen rekening, doch ten behoeve van Jim Humble Uitgeverij, tegen diefstal, brand en andere gevaren afdoende te verzekeren.

12.3. Jim Humble Uitgeverij is onherroepelijk door afnemer gemachtigd om onmiddellijk na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud de plaats te (doen) betreden waar de betreffende zaken zich bevinden en deze mee te (doen) nemen. Indien Jim Humble Uitgeverij ondanks deze machtiging wordt verhinderd zijn eigendommen op te halen, verbeurt afnemer een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 100,- per dag dat de verhindering blijft bestaan, zulks onverminderd het recht van Jim Humble Uitgeverij de werkelijke schade te vorderen, indien deze hoger is dan het totaal van de aldus vervallen boetes.

Artikel 13: Geheimhouding

13.1 Alle aan Jim Humble Uitgeverij verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt, tenzij hierop een wettelijke verplichting berust of dit om enige andere, in overeenstemming met de wet zijnde, reden noodzakelijk is.

13.2 Slechts na uitdrukkelijke instemming van afnemer zal Jim Humble Uitgeverij de verstrekte persoonsgegevens aanwenden om haar nieuwsbrief aan hem te verzenden.

Artikel 14: Toepasselijk recht

14.1 Op alle overeenkomsten tussen Jim Humble Uitgeverij en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook in het geval aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven.

14.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing, noch enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

14.3 De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing in alle gevallen waarin uitsluiting is toegestaan.

14.4 Alle geschillen voortvloeiende uit een tussen partijen gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van Jim Humble Uitgeverij.

14.5 Terzake eventuele procedures kiest afnemer nu vooralsdan formeel en onherroepelijk domicilie op het bij de totstandkoming van de overeenkomst aan Jim Humble Uitgeverij kenbaar gemaakte adres. Dit impliceert dat op dat adres te allen tijde rechtsgeldig officiële documenten en aangetekende post kunnen worden aangeboden, tenzij per aangetekende brief of e-mail aan Jim Humble Uitgeverij een ander adres is opgegeven. Indien sprake is van een consument dient hij in aanvulling op deze brief een uittreksel van het GBA bij te voegen waar zijn nieuwe woonadres uit blijkt. Betreft het een afnemer, dan dient hij een recent uittreksel uit het register van de KvK bij te voegen waaruit zijn nieuwe vestigingsadres blijkt.

Artikel 15: Algemene voorwaarden in andere taal dan de Nederlandse

15.1 Indien en voorzover deze voorwaarden ter beschikking worden gesteld in een andere taal dan de Nederlandse en er sprake is van verschillen of tegenstrijdigheden met de Nederlandse versie, prevaleert te allen tijde de tekst en interpretatie van de voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal.